انتخاب دامنه
انتخاب دوره پرداخت
تنظیم دامنه
بازبینی
تسویه حساب

انتقال دامنه

انتقال دامنه به ما

انتقال دامنه، شامل یک سال تمدید دامنه می‌شود*


انتقال یک دامنه

* شامل TLD‌های خاص و دامنه‌های به تازگی تمدید شده